โครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 18 ก.ย. 2562

วันที่ขอเบิก: 29 ก.ย. 2562

จำนวนเงิน: 1,005,012.00

คณะ: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: หัวข้อประชาสัมพันธ์หัวข้อประชาสัมพันธ์หัวข้อประชาสัมพันธ์หัวข้อประชาสัมพันธ์

คะแนน: 0.5

ปี พ.ศ.: 2562

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: PT0016 Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering 

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513