โครงการวิจัย: “ซีดี แสดงการคิดท่าเต้น เพลงแบบว่าให้รอ เตือนใจเรื่อง การรักษาพรหมจรรย์”จากงานวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ของเยาวชน โรงเรียนบ้านบางใหญ่

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 6 พ.ค. 2557

แหน่งทุน: ทุนภายนอก

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนา สื่อ สำหรับการป้องกันการตั้งครรภ์ของเยาวชน

การนำไปใช้ประโยชน์: ประกอบการสอนการป้องกันการตั้งครรภ์ของเยาวชนนักเรียน 100คนนักเรียน เพศหญิงและเพศชายมีทัศนคติที่ดีต่อการรักษาพรหมจรรย์ นำไปสู่การปฏิบัติตัวการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562