โครงการวิจัย: “ซีดี การ์ตูนเรื่องหัวผักกาดยักษ์”จากงานวิจัยการพัฒนาพฤติกรรมเสริมสร้างความปรองดองเด็กวัยอนุบาล

ชื่อผู้เขียน: อาจารย์ธวัชชัย ทีปะปาล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หน่วยงาน: โรงเรียนอนุบาล ยูงทอง , โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง),โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 1 ม.ค. 2513

แหน่งทุน: แผ่นดิน 2555

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนา สื่อ สำหรับการสร้างความปรองดอง

การนำไปใช้ประโยชน์: ประกอบกิจกรรมการเรียนเรื่องความสามัคคีนักเรียน 50 คน เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมรังแกและ แกล้งกันลดลงมีความสามัคคี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562