งานวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด


รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด
โครงการวิจัย: “ซีดี การ์ตูนเรื่องหัวผักกาดยักษ์”จากงานวิจัยการพัฒนาพฤติกรรมเสริมสร้างความปรองดองเด็กวัยอนุบาล
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงแบบการพึ่งพาตนเองในจังหวัดสุราษฏร์ธานีหลังเกิดอุทกภัยปี2554
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: “ซีดี แสดงการคิดท่าเต้น เพลงแบบว่าให้รอ เตือนใจเรื่อง การรักษาพรหมจรรย์”จากงานวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ของเยาวชน โรงเรียนบ้านบางใหญ่
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: Aus game us plus knoledge
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: Challenges in the Prevention of HIV among Thai Homosexual males in the era of diversity and freedom of culture
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: English Communication Strategies of Hotel Employees on Samui Island
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: Exploring to Bangkok Chaay Rak Chaay (Gay Men) Accessing Heslth Services in thailand
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: Perception of Sexuality and HIV Infection: A Qualitative Study among Bangkok Chaay Rak Chaay (Gay men)
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: Sexcal diversity and Social stigma on HIV prevention for thai gay men
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: The Experience of Bangkok Chaay Rak Chaay (Gay Men) Accessing Health Service: An Ethnographic Study Relavent to HIV Prevention in Thailand
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: กลยุทธ์การจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านการท่องเที่ยว
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: กลยุทธ์การตลาดและส่วนประสมทางการตลาดของโรงแรมขนาดเล็ก ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: กลยุทธ์การสร้างตราและการประชาสัมพันธ์ของชุมชนลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: กลยุทธ์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การขยายพันธุ์ฟักข้าวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การคัดเลือกแบคทีเรียจากโรงงานสกัดปาล์มเพื่อผลิตน้ำมันเซลล์เดียว
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้ที่มีสมบัติยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส ซึ่งเป็นสาเหตุโรคเกาต์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การจัดการความปลอดภัยของสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในพื้นที่ อำเภอเมือง สุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การจัดการความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับงานหนังสือพิมพ์ออนไลน์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การจัดข้อมูลการวัด และประเมินผลทดสอบO-NET ของนร.ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การดูดซับไอออนของแมกนีเซียม สังกะสี และตะกั๋ว ด้วยฐานกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การทำน้ำหมักตะลิงปลิงเพื่อทำยางก้นถ้วย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การนำหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติงานของสมาชิกเทศบาตำบลขุนทะเล
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การบริดภคหอยนางรมของบรรพชนชาวสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของชุมชนพวงเพชรพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การบริหารจัดการหนี้ของลูกค้าเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด ตำบลพิปูน อำเภอพิปุน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของนักศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การประเมินผล3เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนช้างขวา เพื่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ชาวสวนยางพาราใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การเปรียบเทียบคุณลักษณะของคุณลักษณะของตัวนำยวดยิ่ง Y123 , Y358 และ Y3-8-11 ด้วยวิธีการเตรียมด้วยปฏิกิริยาสถานะของแข็งและแบบหลอม
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การเปลี่ยนแปลงกระบวนทีศน์ในการรับรู้และสร้างสรรค์ศิลปะนามธรรมจากการเรียนรู้กฎตถตา อิทัปปัจจยตา และอนัตตา ของท่านพุทธทาสภิขุ :การรับรู้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของศิลปะ ชีวิต สังคม และสันติภาพ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำคั้นทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัว
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำย่อยต้นจากกับน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การผลิตเครื่องแกงของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสูเพื่อสุขภาพจากเงาะโรงเรียน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การผลิตและศึกษาสมบัติของแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมผักตบชวา
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การเผ้าระวังการตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพอกไข่เค็มไชยาด้วยกากชาเพื่อทดแทนดินจองปลวกบางส่วน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค Jigsaw) เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา จิตวิทยาสำหรับครู ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาการท่องเที่ยวฟลูมูนปาร์ตี้ เกาะพะงันประเทศไทย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิตในห้องเรียนกลับทางสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนากิจกรรมการสอนอ่านโดยใช้เทคโนโลยี KWL-Plus เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้ชุดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน สำหรับครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการหลักการ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาเครื่องบดสบทางปาล์มน้ำมันแบบเคลื่อนที่
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนโดยรับออกซิเจนจากระบบแยกน้ำด้วยไฟฟ้าชนิด PEM Electrolysis
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาเครื่องพิมพ์ภาพจากเครื่องรีดแผ่นยางพารา
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “โลกของเราและตรีโกนมิติ”เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดฝึกอบรมสื่ออิล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการเลี้ยงเป้ดไข่และการผลิตไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาตังบ่งชี้เชิงกลยุทธ์กรตลาดในการผลิตครูที่มีศักยภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบสมดุลสำหรับหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมุติของนักศึกษาสาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 1
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างศักยภาพการพัฒนาการท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนานวัตกรรมธนาคารสมองคลังปัญญา เพื่อจัดเก็ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาบทเรียน e-learning วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาษาอังกฤษในการตรวจสอบร่างกาย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมสำหรับวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาบทอ่านอาขยาน ก-ฮ สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมดัดแปลงน้ำข้าวกล่องงอกจากข้าวหอมไชยา
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากลองกอง
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาพฤติกรรมเสริมสร้างความปรองดองวัยผู้ใหญ่
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนด้วยวิธีการออกแบบเกมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนามาตรฐานธุรกิจสปาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาโมดุลผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำใช้กับรถยนต์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้สำหรับการเลือกใช้สถิติในงานวิจัย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบแนะนำหนังสือโดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา กรณีศึกษาหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบส่งข้อมูลสภาพภูมิอากาศอัตโนมัติแบบ real time โดยใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ กรณีศึกษาแปลงนาข้าวหอมไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การกระจายตัวของหม้อข้าวหม้อแกงลิง
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนารูปแบบเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ เพื่อช่วยเพื่อนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเขตตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับสวนน้ำ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบหั่นหน่อไม่กิมซุงโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาศักยภาพการป้องกันอุทกภัยของภาคประชาชนบริเวณลุ่มน้ำตาปีตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย ในการรองรับสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาสื่อ1ดิจิทัล สิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์แนะนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การพัฒนาอัตมโนทัศน์ทางด้านสังคมด้วยจิตปัญญาศึกษาของนักศึกษาครูในศตวรรษที่21
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางบกในจังหวัดสุราษฏร์ธานีเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งด้วนภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอน:กรณีศึกษา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การแยกและศึกษาสมบัติของเชื้อแบคทีเรียย่อยสลายสารไฮโดรบอนจากดินที่ปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่น
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการสื่อสารสุขภาพของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การเร่งปฏิกิริยาของแพลเลเดียมบนตัวรองรับสำหรับปฏิกริยาออกซิเดชันของเบนซิลแอลกอฮอล์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การลดเวลาสูญเสียในแผนคลังสินค้าด้วยแนวคิดลีนซิกซ์ม่า
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การเลี้ยงชันโรงบ้านนื้นที่ป่าชายเลนและป่าพรุน้ำกร่อย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์มดิบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เชิงเกษตร ชุมชนบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีโนลิกในผักบางชนิดจากจังหวัดสราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาติในสาหร่ายทะเล
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยรการใช้สาหร่ายหางกระรอกในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาการปรับสภาพเฟส B-AL5FeSi ในโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม-เหล็ก โดยการเติมตัวกระป๋องเครื่องดื่มในกระบวนการหล่อ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับโครงการตลาดอาหารเกษตรปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ต
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดตั้งโรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนตามกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยกับมาเลเซีย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาผลของโฮโมน17 แอลฟาเมธิลเทสดทสเตอร์โรนในการแปลงเพศปลานิล(Oreochromis niloticus)ให้เป็นเพศผู้)
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาระบบปฎิบัติการโดยใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมของนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคใต้ : เพลงบอกคณะสมใจ ศรีอู่ทอง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจจากกระบวนการเลี้ยงนกกรงหัวจุก
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาระดับโปรตีนและเยื่อใยในอาหารกระต่ายเล็กอายุ 4-8 สัปดาห์ และรุ่นขุนอายุ 9-16 สัปดาห์ที่มีผลต่อ สมรรถภาพการผลิต
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาและพัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร้างสื่อ1โดยใช้ไอซีทีสำหรับครูโนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชานแดนที่41
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาศักยภาพการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางการค้าและบริการในภาคใต้ท่อนบนของจังหวัดสุราฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มธุรกิจผู้บริการโลจิสต์ติกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาศักยภาพตลาดธุรกิจแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาสมบัติของแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมเส้นใยจากเปลือกข้าวโพด
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาสัณฐานวิทยาและละอองเรณูสายพันธ์กล้วยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การศึกษาห่วงโซ่อุปทานกะปิจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครศรีธรรมราช
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรมในการอนุรักษ์พันธ์ข้างพื้นเมือง กรณ๊ศึกษาพื้นที่ จังหวัดสุราษณ์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การส่งเสริมสุขภาวะจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การสร้างกังหันลมผลิตกำลังไฟฟ้าแบบชนิดความหนาแน่นสูง แบบอนุกรมรวมขนาดกำลังการผลิตการติดตั้งสูงสุด 4000 วัตต์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การสร้างชุดการสอน.การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่จากสื่อการเล่นพื้นบ้านที่ออกแบบตามแนวคิดของภูมิปญญาท้องถิ่น
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การสร้างตัวแบบการพยากรณ์อุทกภัยจากปริมาณน้ำของลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่าง
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาการพพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาฟิสิกส์ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวไทยโดยวิถีพอเพียง
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การสร้างมูลค่าเพิ่มของเงาะ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเพื่อเพิ่มทักษางการเรียนรู้ เรื่อง ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การสร้างเว็บไซต์ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการฝึกคิดนอกกรอบ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารสมองเพื่อคงระดับความจำสำหรับผู้สูงอายุ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การสำรวจผักพื้นบ้านท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลในเลือด
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าน้ำราด-คลองมะเลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การให้บริการที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนทะเล
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทำบทเรียนท้องถิ่น
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: การออกเสียงและการรับรู้เสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษา
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ข้อบัญัติท้องถิ่นกับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรศึกษากรณีองค์การส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความเข็มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนในเขตอำเภอกาญจนดิษฐ์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความคิดเห็นของนักศึกษาบัณทิตศึกษาต่อหลักศูตรสาขาวิชาสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือที่เชื่อมโยงในวิถีชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความตระหนักเจตคติ และพฤติกรรมของชุมชนที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล (The Environmental ethical awareness of solid waste management)
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความต้องการและแนวทางการดำเนิน3สวัสดิการผู้สูงอายุ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงแรมในภาคใต้
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่มีตอการบริการภายในท่าอากาศยานสมุย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความรู้ พฤติกรรมและทัศนคติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : กรณีศึกษาผู้ป่วยเบาหวานชุมชนบ้านควนยูง
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายที่เลี่ยงป้องกันการควบคุมการทำการปกครองในระบบประชาธิปไตย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัยกับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยและชาติอื่นๆในการแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายที่พักออนไลน์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความสุขในการทำงานของคนวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงในสังคมพืชที่ราบน้ำท่วมถึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินบริเวณอ่าวบ้านดอน ประเทศไทย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: คุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: คุณลักษณะขงผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา อุตสาหกรรทปาร์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Characteristics of SMEs Entrepreneurs Influen on Administrative Success: A Case study of oil Palm Industry in Suattani Provinee)
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังไฟฟ้าจากการหมุนในแนวรัศมีของเครื่องรีดยางด้วยวิธีทางไลอิโซอิเล็กทริก
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ชุดวิถีบนอ่านบ้านดอนในรูปแบบผลงานจิตรกรรม ผลงานสร้างสรรค์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเลี้ยงปลากะพงในกระชังพื้นที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนของชาวประมงปูม้าในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกุ้งขาวของผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ต้นแบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบเฟืองแพลนเนตตารี่ชนิดแม่เหล็กผกผันกับขดลวด
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ตัวแบบคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การระบาดของโรคปอดบวมในประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อการรณรงค์โดยใช้สื่อ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ตำนานหรือนิทานพื้นบ้านกับกระบวรการขัดเกลาเยาวชนภาคใต้
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ทัศนคติการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ทิศทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษาคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดชุมพร
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาและกลับมาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: เทคนิคทรีดียูสเซอร์อินเตอร์เฟสต้อนแบบบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำรหับดึงดูนความสนใจหัตถกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต : กรณีศึกษาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: แนวทางการพัฒนาจริธรรมทางธุรกิจการท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: แนวทางการลดต้นทุนโดยใช้บัญชีต้นทุนกิจกรรมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน กรณีศึกษา บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโครงการจุฬาภรณ์ 8 ณ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: แนวทางสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ในหลวงดวงใจของศิลปิน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: บทบาทของท้องถิ่นกับกระบวนการ32 กรณีศึกษาเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: บทบาทของมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการรับใช้สังคม
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินชีวิต แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาเทศบาลในเขตอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: บทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์การด้านพนักงานของวิสาหกิจขนาดกลางในจังหวดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: แบบจำลองการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยสมการเชิงโครงการ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคมือเท้าปาก
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส ที่มีผลมาจากโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้สื่อ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื่อเอซไอวีที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแรงงานต่างด้าวที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของวัณดรค
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงของประชาชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตตามความคิดเห็นของเกษตรกรในระบบเกษตรผสมผสานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ประสิทธิภาพของการขนส่งทางน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อผลผลิตและปริมาณแร่ธาตุของเห้ดนางฟ้า
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่กับปรัชญาศิลปะในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ทางศิลปะและกระบวนทัศน์แห่งการพัฒนาบนฐานของความหลากหลาย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ปล่อยพัง
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ปัจจัยที่มีผลต่อการนำ3เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ปัญญาพุทธทาส
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ปัญหาการถ่วงดลการไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ปัญหาทางกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ปัญหาทางกฏหมายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสาคู
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: เปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษาของชาวไทยทรงดำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชาวไทยดำจังหวัดเพชรบุรี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลของการใช้คู่มือการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาในชุมชนตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลของการได้รับวัคซีนที่มีผลต่อแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบบี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลของการเติมสารอาหารต่อการผลิตเอทานอลจากน้ำหวานจาก
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลของการประคบเย็นต่อความปวดและการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดใส่เหล็กตามกระดูกต้นขา ของผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลของการเรียนรุ้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ทชมีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์และทักษะการทำงานกลุ่ม
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลของการสร้างพลังอำนาจในการป้องกันอุบัติเหตุ ต่อความรู้ ทัสนคติ และพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณน้ำมันในสาหร่าย botryococcus SP ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลของโปรแกรมกำกับตนเองโดยการออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืดต่อระดับน้ำตาลในเลือดและความต้องการอินซูลิน ในสตรีที่เป็นเบาหวานเนื่องจากการตั้งครรภ์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลของสภาวะในกระบวนการแช่อิ่มต่อคุณภาพของมะพร้าวแช่อิ่มอบแห้งน้ำตาลต่ำ (Effect of osmotic dehydration conditions on the quality osmotic dehydrated low sugar coconut)
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลของหนอนรำข้าวสาลีต่อสมรรถภาพการผลิตของเม่นแคระ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ผลของอัตราการเติมอาหารต่อการเจริญเติบโตของ Thermocyclops sp. ที่เลี้ยงแบบกึ่งต่อเนื่อง
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: พฤติกรรมการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอรืและความรุ้เกี่ยวกับบทลงโทษของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภำสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: พฤติกรรมการออมของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: พฤติกรรมผู้บริโภคและมาตรฐานการจัดทำโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: พฤติกรรมและความพึงพอใจ ในการใช้บริการสปา ของนักท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: พุมเรียง : บริบทชุมชน ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ภูมิพล
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่ใช้นวัตกรรมาการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมพุมเรียง
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: มาตรการทางกฎหมายในการซื้อสิทธิ ขายเสียง กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: มาตราการทางกฎหมายในการส่งเสริม การอนุรักษ์และการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษาการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมพื้นบ้าน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ไม่มีอะไรในสิ่งที่ท่านมองหา
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: เยาว์วัย
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ระดับการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ระบบการผลิตและระบบการตลาดของหอยกัน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ระบบการสำรวจเพื่อการสั่งซื้อทรัพยากรห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ และมือถือด้วยเว็บเซอร์วิสสำหรับหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ระบบคัดกรองนักศึกษาแรกเข้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ระบบสารสนเทศสำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ระบบสาระสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: รูปแบบการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมะสมในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในภาคใต้
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: รูปแบบการโค้ช (Coaching)ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: รูปแบบการจัดการความรู้การใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว แบบโฮมสเตย์ในภาคใต้
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: รูปแบบการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่มในชุมชชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการโซ่อุปทานกล้วยหอมปลอดสารพิษของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: แรงบันดาลใจในการมีจิต2เพ่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชน้ำ limnophila rogusa (roth)Menr
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: วารสารสื่อศิลป์ ถิ่นใต้
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการขายยางแผ่นดิบกับการขายน้ำยางสด ของเกษตรกร อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: ศึกษาชนิดพืชอาหารที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนของหนอนหัวดำมะพร้าว (Opisina arenosella Walker ) (Lepidoptera : Oecophoridae ) ในห้องปฏิบัติการ
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: สมบัติเชิงหน้าที่ของเนื้อฝักเหรียง
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: สมรรถนะการข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: สีสันแห่งพระบารมี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: เส้นทาง ค่าใช้จ่าย และความพึงพอใจสำหรับการเดิรทางมาท่องเทียวในชุมชนตำบล ช้างขวา เภอกาญจนดิษฐุ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแมลงทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: หลักการของเบญจศีลที่มีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายอาญา:กรณีศึกษาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: เหนือหัว
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: อิทธิพลของไทเทเนียมออกไซด์ (TiO2) ทีมีต่อตัวนำยวดอิ่งกลุ่ม Y 257
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: อิทธิพลของฟลูออรีนที่มีผลต่อตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y123และY3-8311
วันที่: 20 ก.พ. 2562
โครงการวิจัย: อิทธิพลของระยะเวลาปลูกต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่: 20 ก.พ. 2562