โครงการวิจัย: การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงแบบการพึ่งพาตนเองในจังหวัดสุราษฏร์ธานีหลังเกิดอุทกภัยปี2554

ชื่อผู้เขียน: นางสาวดาริน รุ่งกลิ่น และนางสาวลภัสรดา เนียมนุช

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หน่วยงาน: สำนักงานประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 16 มี.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาระบบการผลิตและระบบการตลาดหอยแครงหลังเกิดอุทกภัยปี 2554 2.เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงหอยแครงหลังเกิดอุทกภัยปี 2554 3.เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงหลังเกิดอุทกภัยปี 2554 4.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดหอยแครงแบบพึ่งพาตนเองในจังหวัดสุราษฏร์ธานีหลังเกิดอุทกภัยปี2554

การนำไปใช้ประโยชน์: สำนักงานประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ได้นำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาและวางแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรกลุ่มผู้เพะเลี้ยงหอยแครง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562