งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด


รายละเอียดงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด
โครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “หน้าตึกมนุษศาสตร์” No.2
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Development of Daily Life Listening Skill Training Package of First Year Business English Major Students in Humanities and Social Sciences Faculty Suratthani Rajabhat University
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “หน้าศูนย์วิทย์” No.1
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Development of English Speaking skill Trough Role Play of 3rd year student, English Major, Faculty of Humanities and Social Sciences at Surattani Rajabhat University
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวารสาร “อยู่ในบุญ” สุขที่พึงประสงค์ สุขได้ด้วยบุญ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: An Implement of Goal Setting Learning Model to Increase Students’ Learning Motivation
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “หุ่นนิ่ง”
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: World English: The Varety of Communication Between Non-Native Hotel Employee and Foreign Guests on Samui Island, Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบสมดุลสำหรับหลักสูตรการผลิตครู ๕ ปี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Professional development curriculum for enhancing instructional competency to promote learners’ literacy, numeracy, and reasoning abilities in chomchonwatbaanleuk School
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ Body
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดจาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "มโนรมย์ มโนราห์"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Development of an Enhanced Pre-Service Teacher Student’ Human Relations Skills Instructional Mode to Promote Learning Ability for Students in Faculty of Education, Suratthani Rajabhat University.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ Body No.21
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ The Dress, Drawing on Paper 115x147 CM
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Development of Experiential Learning Model for Self Development Enhancement of Rajabhat University Students
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ Nothing Last Forever No.1
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความหลากหลายทางภาษาและการสัมผัสภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ The Processtion
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Using of Cooperative Learning (Jigsaw Technique to Enhance Learning Achievement in Psychology for Teachers Subject of Student Teachers in Suratthani Rajabhat University
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ Nothing Last Forever No.2
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ทัศนคติของคนกะเหรี่ยงที่มีผลต่อภาษากระเหรี่ยงและภาษาไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ ภูมิพล
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Understanding Self and Others through Contemplative Approach
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ Nothing Last Forever No.3
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Effectiveness of Microsoft Photo Story on Students’ Motivatyon in English Classroom
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตอนบ่ายวันเสาร์ ยายมาตามให้กลับบ้าน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ Nothing Last Forever No.4
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Claim for Non-Violence towards Peace
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การแนะแนวเพื่อชีวิตที่ดีงามในคำสอนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ Nothing Last Forever No.5
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Networks of Disaster Management and Conflict in Disaster Management in Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดฝึกทักษะการให้คำปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ The Buauty of Field No.1
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Pulic Policy of Citizen Sector : Overiew from Population in Amnat Chaoen on Charter Advocate
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ทางเลือกต่อการสร้างโอกาสในชีวิตของเยาวชนที่ตัดสินใจลาออกจากการเรียนกลางคัน จังหวัดสงขลา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ The Buauty of Field No.2
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Research Synthesis in Master of Public Administration Graduate School of Suratthani Rajabhat University in 2010-2014
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: แนวทางการอบรมขัดเกลาบุตรของครอบครัวไทยที่พ่อแม่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตัวทำนายที่สำคัญที่มีต่อความผูกพันของพนักงาน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ The Buauty of Field No.3
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The doctoral curriculum of public administration in Asean: similarities and differences between Thailand and Malaysia
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัจจัยทีมีอิทธิพลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง พุทธศาสตร์และการแนะแนว
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ The Buauty of Field No.4
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The evaluation of campaign for hundred percent wearing helmets both riders and pilloin passengers in suratthani municipality, Suratthani
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัญหาการลาออกกลางคันจากการเรียนของเยาวชนในชุมชนชนบท จังหวัดสงขลา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ในปัจจุบัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ The Buauty of Field No.5
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The policy evaluation of elderly’s allowance : A case study of SuratThani Municipality
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลการสอนอ่านโดยใช้กลวิธี KWL-Plus เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พุทธทาสภิกขุกับการแนะแนวทางการดำเนินชีวิต
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ The Buauty of Field No.6
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The role of local administration in promoting people’s ways of life based on the Philosophy of Sufficient Economy: a case study of Municipality in Wiang Sa District, Surat Thani
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของการเต้นฮูลูบิคต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Design of Blended Learning Model with the Mooc Teaching style for Developing Information and Communication Technology Skills
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ The Buauty of Field No.7
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ภูมิพล
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Steps of Cooperative Learning on Social Networking by Integrating Instructional Design based on Constructivist Approach
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ ปัญญาพุทธทาส
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การปกครองท้องถิ่นไทย : ประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการปกครองตนเอง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ไม่มีชื่อ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Development of Communicative English Lessons for WebQuest-based instruction through social networking
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ ไม่มีอะไรในสิ่งที่ท่านมองหา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติประเทศไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: วรรณกรรมท้องถิ่นตามแนวลำน้ำตาปี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Ethical Characteristics of Student Teachers at Faculty of Education, Suratthani Rajabhat University
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ เยาว์วัย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุทกภัย กรณีศึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ศึกษาวิถีชีวิตจีนโพ้นทะเลในไทย ผ่านวรรณกรรมจีนของเหยาจงเหว่ย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ สระที่ราชมงคล
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนศิลปะการเล่นเงาอาเซียน (Shadow Play of Asian)
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ช่วง 2-8 สัปดาห์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ สีสันแห่งพระบารมี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าข้ามอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี: ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมสู่การผลิตซ้ำทางสังคม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: หน้ากากเสน่หา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับความสำเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพท้องทุ่ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษา : กลไกสำคัญสำหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในมาเลเซียอย่างมีเอกภาพ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: อิทธิพลไตรภูมิในสังคมภาคใต้
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่อายุ 2-8, 9-21 สัปดาห์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ท้องทุ้ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูอายุในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: เทคนิคหุ่นนิ่ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสำเร็จของการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียน อสม. : กรณีโรงเรียน อสม.บ้านสี่แยกสวนป่า
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่กับปรัชญาศิลปะในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ทางศิลปะและกระบวนการทัศน์แห่งการพัฒนาบนฐานของความหลากหลาย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ทัศนคติการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Study the Achievement of Learning Behaviors and Creating Tests by Project Based Learning Approach of Social Studies Student, Faculty of Education at Suratthani Rajabhat University
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัญญาพุทธทาส
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: นโยบายพลังงานของรัฐกับโครงการห้องเรียนที่เขียว โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม (จิตรกรรม) ชุดวิถีชีวิตในชนบท “RURAL LIFE”
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรงานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากการสังเคราห์งานวิจัยกับรูปแบบคุณลักษณะของคนไทยที่สังเคราะห์ขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พระเจ้าแผ่นดิน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: แนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือนำเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: AR-KA-YAN? (Praying kor to hor in thai language)
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พุทธธรรม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลกระทบของแรงงานข้ามชาติในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Mutants Man With learning curriculum
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ภาพ “โพธิ”
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผู้นำสถานศึกษาของชุมชนอาเซียนในอนาคต : แม่แบบ หุ่นยนต์ มังกรแบบใดที่คุณต้องการจะเป็น
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Praring KOR to HOR in thai Language
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ภาพชื่อ ไสว (สีน้ำมัน)
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พลังชุมชนกับมหาวิทยาลัย:ความท้าทายและคำตอบของโลกอนาคต
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Research-Based Learning; the Magic Tool for Improving Teaching and Learning Outcome : A Case study of Tha Utae Pittaya School
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ภาพชื่อ หนำกลางทะเล (สีน้ำ)
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: เมืองที่ยั่งยืน:ความเป็นเมืองและสิ่งแวดล้อมในมุมมองของนานาชาติ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Same or different...between Learning Group of Thai language compared with foreign language
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: มนจันทร์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: สาเหตุของการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีนอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Thai Stringed Instrument : Will be Survived or disappeared?
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ไม่มีอะไรในสิ่งที่ท่านมองหา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Internet-Based Student Admission Screening System utilizing Data Mining
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Third Gender Identity in Thai Society
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ยามเช้าในดงตาล
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: เยาว์วัย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยภูมิปัญญาจิตวิจัย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: วิถีชีวิตบนอ่าวบ้านดอนในรูปแบบผลงานจิตรกรรม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาตัวแบบสำนักงานเสมือน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ขอบข่ายและลำดับการเรียนรู้ภาษาแม่ : ภาษาไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: สีสันแห่งพระบารมี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องสถิติเชิงพรรณนาและทฤษฎีความน่าจะเป็น วิชาสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: รูปแบบการ Coaching ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: หุ่นนิ่ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การสังเคราะห์เว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในภาคใต้
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พฤติกรรมของเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Preliminary Study on Pollen Morphology of Apocyanceae in Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2551 – 2554
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพถ่าย ปล่อยพัง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Characterization and phylogenetic analysis of biosurfactantproducing bacteria isolated from palm oil contaminated soils
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปริทรรศน์หนังสือสู่คลื่นลูกที่สี่: หลังจากเทคโนโลยีเปลี่ยนคนเป็นควาย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: In Vitro Seed Germination of Thai Orchid, GrammatophyllumSpeciosumBlume
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย PHP ร่วมกับฐาน MySQL
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปริศนาวงศาคณาญาติ "ลัวะ"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Isolation and characterization of biosurfactants-producing bacteria isolated from palm oil industry and evaluation for biosurfactants production
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Application of coconut powder substituted for rice flour kanom A-Pong (Thai Crispy Crepes)
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปล่อยพัง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Protocorm like body proliferation of Grammatophyllum speciosum through asymbiotic seedgermination
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Development of Southern Thai spicy crispy rice salad (Khao Yam)
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผู้รู้โนรา – ผู้รู้หนังลุง : แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การกระจายตัวของการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Drinking yoghurt added inulin and survival of lactic acis bacteria
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: โรฮินจา : ชาติพันธุ์และความเปลือยเปล่าของคนไร้
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การคัดกรองแบคทีเรียไกลดิงที่ผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of starter cultures and extracted rambutan peel for suitability in rambutan vineger production
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: สุขของคนทำพิพิธภัณฑ์ : มุมมองของคนในพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น ที่
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การผลิตกรดอินทรีย์จากน้ำหมักผลตะลิงปลิง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Fermentation of Tuna Products Added Inulin in in vitro Colon System and Human Trial
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: สู่คลื่นลูกที่สี่ : หลังเทคโนโลยีเปลี่ยนคนเป็นควาย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ้านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Pre-treatment conditions affect quality and sensory acceptability of dride osmotic dehydrate coconut
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Applications of Sufficiency Economy Philosophy for Self Reliance of the Rubber Planters in Surat Thani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การขยายพันธ์ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ด้วยตายอดจากเหง้าอ่อน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The effect of lactoferrin on physical changes in phospholipid stabilised emulsions during neonatal in vitro gastric digestion: Does synergism of pepsin and lipase promote lipolysis in protein-stabilised emulsions?
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Study Supply Chain oil palm in Suratthani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตพันจักภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การใช้แป้งกากมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีในขนมก้านบัว
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Value Adding to Rambutan in Ban Na San District Surat Thani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การขยายพันธ์โมกมัน [Wrightia arborea (Dennst. Mabb]
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพอกไข่เค็มไชยาด้วยกากชาเพื่อทดแทนดินจอมปลวกบางส่วน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การผลิตเครื่องแกงของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากทางเดินอาหารในปลากะพงขาว
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานกะปิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การติดตามการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมบางประการของปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมันโดยใช้แหล่งหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดัดแปลงน้ำข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาห่วงโซ่อุปทานปาล์มน้ำมัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: สัณฐานวิทยา ความมีชีวิต และการงอกของเรณูพืชดอก 15 ชนิด
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธ์หอมไชยา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การสร้างมูลค่าเพิ่มของเงาะ ในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอและยอดจากการเพาะเลี้ยงใบโดตเต็มที่ของแววมยุรา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร : กรณีศึกษาธุรกิจไข่เค็มไชยา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: คุณภาพการบริการรถเช่าตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำบริเวณคลองท่าทองและคลองกะแดะในพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์ : กรณีศึกษาคุณภาพกุ้งรมควันด้วยควันจากไม้ป่าชายเลน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรในการผลิตส้มโอพันธ์ทับทิมสยาม กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายขนาดเล็กบริเวณป่าต้นน้ำบ้านป่าน้ำราด อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์ : กรณีศึกษาคุณภาพกุ้งรมควันด้วยควันจากไม้ป่าชายเลน อำเภอตะกั๋วป่า จังหวัดพังงา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกุ้งขาวของผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียไกลดิงที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชายฝั่งอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของการเคลือบคาร์ราจีแนนต่อคุณภาพของมะพร้าวแช่อิ่มอบแห้ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: แนวทางการพึ่งพาตนเองของผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาสัณฐานวิทยาละอองเรณูของพรรณไม้ วงศ์ลีลาวดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสและอุณหภูมิในการแช่อิ่มต่อคุณภาพของมะพร้าวแช่อิ่มอบแห้ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พฤติกรรมการเลือกซื้อไข่เค็มไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาสูตรอาหารที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้เหลืองจันทบูร
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของคาร์ราจีแนนต่อคุณภาพของขนมเปียกปูนแช่แข็ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A comparative study on tourist behavior in online room booking of thailand foreign tourists in Suratthani Province, thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าสาคู อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของวิธีการเตรียมเบื้องต้นต่อคุณภาพของ มันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Leisure or Career Travel Influences on Expatriates’ Destination Retirement Choice in Southeast Asia.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การสำรวจเบื้องต้นความหลากหลายของกล้วยไม้ป่าเขาหินปูนพื้นที่เข้าหน้าฮะ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลงานวืชาการ เรื่อง THE POTENTIAL HEALTH BENEFITS OF TRADITIONAL THAI FERMENTED FOODS AND BEVERAGES 2016
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Mitigating Destination Risk Perception: A Study on International Retirement Migration Tourists in Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงในสังคมพืชที่ราบน้ำท่วมถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: เพกทินจากฝักเหรียง: สมบัติทางเคมีและผลิตภัณฑ์เยลลี่
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งขาว
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Critical Investigation Spa Therapissts’ Loyalty In Thailand Through Expectation, Perception And Satisfac
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของ BA ต่อการเพิ่มจำนวนยอดของเอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง (Dendrobium tortile Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Application of Biosurfactant from Sphingobacterium spiritivorum AS43 in the Biodegradation of Used Lubricating Oil
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Practical Model for Managing Beach focusing on Tourist Drownings in koh samui, Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของ BA และน้ำมันมะพร้าวต่อการเพิ่มปริมาณยอดของกล้วยไม้กะเรกะร่อนด้ามข้าว (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) ในสภาพปลอดเชื้อ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Dilute Acid Pretreatment of Palm Trunk Biomass at Temperature for Enzymatic Hydrolysis
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Study on Culture and Way of Life Sustainable of the People in koh Samui.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของ ethyl methanesulphonate (EMS) ต่อกล้วยไม้หวายโซเนีย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Reclamation of Waste Kaolin in Palm Oil Mill
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Enhancing Tourism Competitiveness of Hong Kong via Tourism Planning : A Comparative Cace Study between Hong Kong and Singapore
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของความเข้มข้นของอาหารสูตร MS ที่เติมและไม่เติมน้ำมันมะพร้าว ที่มีผลต่ออัตราการรอดชีวิตของโปรโตคอร์มเอื้องสายน้ำเขียว(Dendrobium crepidatum. Lindl & Paxton) ในสภาพปลอดเชื้อ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Utilization of palm oil decanter cake as a novel substrate for biosurfactant production from a new and promisingstrain of Ochrobactrumanthropi2/3
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Innovation of Tourism Urban-Interpretive Signage
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อผลการเจริญเติบโตของต้นข้าว
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกับมูลวัว
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Investigating the Perception, Job Satisfaction and Loyalty of Spa Therapists in Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค Escherichia coli
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การผลิตเอทานอลจากใบปาล์มน้ำมันโดยเชื้อ Saccharomyces cerevisiae
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Relationship between culture and tourism potential of interpretative signs: Case study along the new road from Suratthani Airport to Donsak Ferry Pier.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของสูตรอาหารและน้ำตาลต่อการชักนำโปรโตคอร์มกล้วยม้ายไม้เอื้องเงินหลวง (Dendrobium formossum Roxh.Ex Lindl.)
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ขนาดของเปลือกหอยที่เหมาะสมในประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ำทิ้ง บ่อกุ้ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Relationship between Hofstede's Cultural Dimensions and Tourism Product Satisfaction
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ในกล้วยไม้สามปอยขุนตาล
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: คุณภาพน้ำและแนวทางการจัดการ แม่น้ำพุมดวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Differences between Local and International Chain Hotels in CSRManagement: Empirical Findings from a Case Study in Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พืชองค์ประกอบและโครงสร้างของสังคมพืชชายเลน ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนของชาวประมงปูม้าในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Different Impacts of Safety and Security Issues in Local and National Tourism Destinations on Tourists’ Loyalty
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชของสารแมทาบอไลท์ทุติยภูมิจากราข้าวแดง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของการเตรียมเปลือกหอยสำหรับการดูดซับไนโตรเจนฟอสฟอรัสและของแข็งแขวนลอยในน้ำทิ้งบ่อกุ้ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องกลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านการท่องเที่ยว
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: วุ้นสวรรค์จากลองกอง โดยเชื้อ Acetobacter xylenium TISTR975
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของการเติมสารอาหารต่อการผลิตเอทานอลจากน้ำหวานจาก
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การรับรู้สื่อโฆษณา คุณค่า ตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คของผู้บริโภค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในป่าสาคูจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Agricultural Cooperative for Sustainable Development : case study of bannasan agricultural cooperative limited
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การวัดความภักดีของลูกค้าสำหรับธุรกิจโรงแรม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การเกิดต้นจากการเพาะเลี้ยงแคลลัสของขมิ้นชันในหลอดทดลอง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Factors Production Use Efficiency in the Integrated Farming in Suratthani Province , Southern Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: มิติทางด้านวัฒนธรรมกับการแสดงความคิดเห็นต่อโรงแรมที่เข้าพักเกาะสมุยทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายที่พักออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยและชาติอื่นๆ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจองสารสกัดจากใบราน้ำ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Willing to pay for flood protection of the lower river Tapee, Suratthani Province.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Comparison of Ethical Theories Using for Budget Slack Explanation Business Managers in Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: อิทธิพลของ BA และ NAA ต่อการเพิ่มจำนวนยอดรวมของฟักข้าว
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การประเมินมูลค่าความสูญเสียจากอุทกภัยพื้นที่เทศบาลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Study of the Efficiency of Activity-Based Budgeting : A Case Study of Thai Health Center
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพถ่าย ในหลวงในดวงใจของศิลปิน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การผลิตกล้วยหอมปลอดสารพิษของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: CEO Controlling Ownership, Board of Directors' Quality, and Level of Voluntary Disclosure in Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพถ่าย เหนือหัว
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความเหมาะสมทางทำเลที่ตั้งในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางด้านการค้าและบริการในเขตภาคใต้ตอนบนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effectiveness of Internal Auditing in Thai Local Governments
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ในหลวงดวงใจของศิลปิน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ประกอบการต้นอ่อนทานตะวัน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Limitation of Thai Local Government Internal Auditing in Detecting Risks.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: บทประพันธ์เพลงชื่อ "The Metal Sheet Went off for Clarinet, Viola, Cello and Percussion"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยจิตเวชประเภทผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Organizational Factors, Environmental Attitudes of Executives,and Distribution of Hotel Environmental Marketing Strategies on Koh Samui, Suratthani Province, Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: เสียงแห่งความขัดแย้งที่สะท้อนผ่านดนตรี เมทัลไทย : กรณีศึกษาบทเพลงศรัทธาหรือสัตว์ทาของวง Dezember
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: บทเรียนจากประสบการณ์อุทกภัยต่อการเตรียมความพร้อม การป้องกันอุทกภัยในอนาคตของประชาชนบริเวณลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Revelation of Week Nortern Thai Local Administration Internal Auditing in Detecting Risks
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: เหนือหัว
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อำเภอเกาะสมุย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Revelation to Achievement of Internal Auditing Mechanisms in Detecting Risks in Thailand : Case Study in Thai Local Governments
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Accomplishment of students' learning on accounting Information system course
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Construction of scFv against norfloxacin in Hansenula polymorpha under control of TEF1 promoter
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Effectiveness of Personal Financial Planning of Rubber Farmers in Thailand : Case Study of Suratthani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การสำรวจปริมาณเศษอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อคำนวณหาจุดคุ้มทุนในการติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: วิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาการผลิตไก่พื้นเมือง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Global Internal Audit Competency Framework : The Perception of Internation Audit Staff in thai Local Administration
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The hotel environmental marketing strategy, competitive advantage and hotel performance on Koh Samui Surat Thani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ประสิทธิภาพของการขนส่งทางน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของระดับโปรตีนในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตของเปดไขพันธุลูกผสมกากีแคมปเบลลกับพื้นเมืองอายุ 0-4, 5-21 สัปดาห
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Illegal Risks with Competency and Independence in Auditing of Thai Local Administration Internal Auditors
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในป่าต้นน้ำป่าน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างยีนโพรแลคตินกับลักษณะผลผลิตไข่ในเป็ดไข่กากีแคมป์เบลล์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Relationship between Organizational Factors, Hotel Environmental Marketing Strategy, and Hotel Performance on Samui Island
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการแช่ฮอร์โมน 17 อัลฟา-แมทธิลเทสโตสเตอโรนเพื่อแปลงเพศปลาหางนกยูง ให้เป็นเพศผู้
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของการใช้มะละกอดิบเป็นอาหารเสริมต่อน้ำหนักและส่วนประกอบทางเคมีบางประการของหนอนนกยักษ์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: กลยุทธ์การจัดการต้นทุนการเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมในกระชังของกลุ่มผู้เลี้ยงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของคาร์บอนไดออกไซต์ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไฮโดรคาร์บอนในเซลล์สาหร่าย Botryococcus sp. ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การจัดการโซ่อุปทานการเลี้ยงปลานิลในกระชังในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของอัตราการเติมอาหารต่อการเจริญเติบโตของ Thermocyclops sp. ที่เลี้ยงแบบกางต่อเนื่อง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของการเสริมหนอนนกต่อประสิทธิภาพการสืบพันธ์ ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงเม่นแคระ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Performance of light Green pigment for Near-infraared Reflection
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของการเสริมหนอนรำข้าวสาลีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของแม่นแคระ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและการแข่งขันของการขนส่งทางบกสาธารณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Performance of Near-Infrared Reflective Tile Roofs
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของระดับแกลบกุ้งต่อสมรรถนะการผลิตเป็ดไข่กากีแคมป์เบลล์ อายุ 9 – 11 ปี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Preparation of NIR Reflective Brown Pigment
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับการบริหารสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการงินในการตัดสินใจขายไม้ยางพาราของเกษตกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ของไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Modification of β-Al5FeSi Phase in Al-Si-Mg-Fe Alloys by Utilizing Recycled Beverage Can Body in Casting Process
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในสูตรอาหารที่แตกต่างกันที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ไก่ในระยะช่วงท้ายของการเลี้ยง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Yellowish-Brown Pigment with High Near RED Reflective
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับความสำเร็จโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A New Approach for Longest Previous non-overlapping Factors Computation
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Highbush Blueberry Powder in a Rat Model of High Fructose Diet-Induced Metabolic Syndrome
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะด้านจริยธรรมกับส่วนเผื่องบประมาณของผู้จัดการในธุรกิจก่อสร้างของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Computation of String Repetition
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Francisella-like endosymbiont in a tick collected from a chicken on southern Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะด้านจริยธรรมกับส่วนเผื่องบประมาณของผู้บริหารธุรกิจยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ซึ่งได้รับการ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การแก้ปัญหาทางสาธารณสุขแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านจำปา ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยธุรกิจ ระดับการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินและมูลค่าธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การเฝ้าระวังการตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัทสุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชิ้นงานผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาความพึงพอใจของข้าวยำสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง การบัญชีการเงิน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพชุดการฝึกปฏิบัติการแบบเสริมแรงบวกด้วยการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาประสิทธิผลของครีมย้อมสีฟัน 2 in 1 ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวมเชิงพื้นที่เขา ป่า นา เล จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเว็บแบบผสมผสาน : หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศอ่าวบ้านดอน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นรากหญ้าแฝกหอมป้องกันยุง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผู้พันธ์ต่อองค์กรของพนักงานในบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค สาขาสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาประสิทธิผลของสื่อการสอนหนังตะลุงคนต่อการป้องกันโรคเบาหวานของประชานกลุ่มเสี่ยง ตำบลบ้านหน้าเขา อำเภอพนม จังหวัดกระบี่
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลกระทบของการดำเนินธุรกิจเป็นกลุ่มบริษัทในเครือที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการกำกับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจในรายงานประจำปีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Change of the Way of Life towards ASEAN Economic Community, A Case Study of Ban Klongro, Surat Thani Province, Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาประสิทธิภาพผลของแอพพลิเคชันประเมินโรคซึมเศร้าเบื้องต้น
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พฤติกรรมการฉ้อราษฎร์บังหลวงส่งผลต่อความเสื่อมของเครื่องมือควบคุมหลักธรรมาภิบาล : มุมมองของผู้ตรวจสอบภายในองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ของไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Community Awareness, Attitude and Behavior Relating to Environmental Conservation
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเจลสารสกัดหยาบจาก ต้นหางปลาช่อน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการขายยางแผ่นดิบกับการขายน้ำยางสด ของเกษตรกรอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Cross-Cultural competence of Students : a Case study of International school of tourism
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การสำรวจการปลอมปนของเด็กซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนในยาแผนโบราณในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: หนังสือ เรื่อง การบัญชีการเงิน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Development of Digital Instruction for Environment for Global Warming Alleviation
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตแขนงวิชาวิทยาการสปา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A family-based education program for heart failure patients and carers in rural Thailand: a randomised controlled trial
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Food Security Management of Consumers in Surat Thani Province, Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายตัวของเห็บในภาคใต้ ของประเทศไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Assessing Pain and Nurses’ Adjustment in Trauma Patients by Utilizing the Emergency Severity Index (ESI) Level 2: Challenge of improving a Nursing care of Trauma Patients
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Hotel business training for persunnal development : enhancing Chinese language skills
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ประสิทธิผลของกล่องกับดักแมลงสาบต่อแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันในห้องปฏิบัติการ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Challenges In the prevention of HIV Among This Homosexual Males in The era of diversity and freedom of culture
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Inspiration and Consumption Behavior of Consumers for Enhanced Food Security Management
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ประสิทธิผลของการใช้เครื่องนวดหลังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง แผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effects of Education on Heart Failure Using DVD Material and a Heart Failure Manual to Improve the Knowlage and Self-acre Behaviors of Patients with Heart Failure
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: State and Needs in Using Digital Instruction for Environmental Subject of Primary Schools in Surat Thani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ประสิทธิผลของวงล้อประเมินความดันโลหิตเพื่อการแปลค่าระดับความดันโลหิตโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านควนยูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Exploring to Bangkok Chaay Rak Chaay (Gay Men) Accessing Health Services in Thailand.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Students’ Motivations for Choosing Foreign Language : International School of Tourism, Suratthani Rajabhat University.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลหน้าเขา อำเภอพนม จังหวัดกระบี่
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Heart failure family- based education : a systermatic review
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Students’ Participation in Waste Management at International School of Tourism
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของการใช้ผงขัดฟันจากเปลือกข่อยในการขัดคราบสีติดฟันของผู้ป่วยที่มารับบริการขูดหินน้าลายในคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลบางขัน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Optimizing education for patients with heart failure and their carers in Thailand: development of a culturally-specific DVD and manual
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Study on the Image of Chinese Tourists - Taking Thailand as an Example
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Perceptions of HIV remission (“cure”) trials and trial intentions among potential participants treated in acute HIV infection.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The integration of enviromental education priciple for the development of environimetal conversation volunteernetwork
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: สัญฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงวันกลุ่ม Bactocera tau ซับซ้อนในภาคใต้ของประเทศไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Quality of Life among Women with Breast Cancer Receiving the First Cycle of Chemotherapy
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Tourists’ needs towards Environmentally-friendly Management of Hotel Business in Surat Thani Province.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Randomized controlled trial of family-based education for patients with heart failure and their carers
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Travel Behaviors of Thai and Foreign Tourists Traveling to Surat Thani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การสอนท่ามกลางสื่อใหม่ๆ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Sexual diversity and social stigma on HIV prevention for Thai gay men
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยบูรณาการหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบอีเลิร์นนิ่ง กรณีศึกษา: นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Experience of Bangkok Chaay Rak Chaay (Gay Men) Accessing Health Services: An Ethnograraphic Study Relevant to HIV Prevention in Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาศักยภาพของชุมชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาบ้านคลองโร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: รูปแบบการจัดการความรู้การใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Trial of a family-based education program for heart failure patients in rural Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การผลิตถ่านกัมมันต์จากฝักราชพฤกษ์โดยการกระตุ้นด้วยกรดฟอสฟอริกเพื่อให้ดูดซับสีย้อมผ้า
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การรับรู้ด้านมิติทางเพศและการติดเชื้อเอชไอวี : การศึกษาเชิงคุณภาพในชายรักชาย กรุงเทพมหานคร
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่มีต่อการบริการภายใน ท่าอากาศยานสมุย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องมือประเมินระดับความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ดูผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในจังหวัดตรัง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาประสิทธิผลต้นแบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ประเมินความเสี่ยงโรคซึมเศร้าเบื้องต้น
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของการประคบเย็นร่วมกับการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความปวดและการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาผลการใช้โมเดลสอนล้างมือ 7 ขั้นตอน ของเด็กก่อนวัยเรียนในสุขสยาบเนอร์สเซอรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของการให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ของผู้มีสมองเสื่อม และความเครียดของผู้ดูแล
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: แรงบรรดาลใจในการมีจิตสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ประสิทธิผลของแผ่นแสงไล่แมลงวันในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: สถานะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ประสิทธิผลของสารส้มผสมรากหางไหลแดงกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Development of Computer Assisted Instruction Program on Physical Examination of the Neonatal by Using English Language for Nursing students
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การตีความกฏหมายอาญา:คดีหมื่นผู้อื่นซึ่งหน้าโดยการใช้โทรศัพท์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Offering Library Resources Through Web-site and Mobile Systems with Web Services for Central Library Suratthani Rajabhat University
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Negotiating competing demands: Living and Working conditions for Burmese woman in Southern Thailland,
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญามาใช้ภาตใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดการเรียนการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Working Together to Provide Antenatal Care for Migrant Burmese Women: The Perspectives of Health Professionals and Bicultural Health Workers in Southern Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนากลยุทธิ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำเขต 8
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้วรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่องแม่ศรีวรรณทอง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับน้ำตาลในเลือดและความเครียดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความผิดอาญาที่ควรนำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทชั้นพนักงานสอบสวน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การเรียนการสอนผ่าน Facebook ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลของโปรแกรมกำกับตนเองโดยการออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืดต่อระดับน้ำตาลในเลือดและความต้องการอินซูลินในสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิดเอทู
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง กฎหมายปกครอง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การสืบค้นความรู้ภูมิปัญญาไทย เรื่องผ้าไหมพุมเรียงผ่านระบบสารสนเทศมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พฤติกรรมการเตรียมอาหารปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง ประวัติศาสตร์กฎหมาย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ครูปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน สำหรับครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Beyond the duality: A narrative of happiness at work of advanced practice nurses in hospitals in Northern Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Happiness at Work: A Narrative Inquiry of Advanced Peactice Nurses in Nothern Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง หลักกฎหมายเอกชน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Choosing Appropriate Measures of Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) for Research Studies across International Boundaries
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Happiness at work: A Narrative inquiry of Thai advanced practice nurses in tertiary care
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Historical Tourism : A Case study of Muang wiang Sa
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Effect of the Model of Student’s Preparation Before Practicing a Nursing Fundamental
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: No.1
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Unveiling the Experiences of Happiness at Work through Narrative Inquiry: Advanced Prectice Nurses' Perspectives
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: แนวคิดและทฤษฎีในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยอำนาจอธิปไตยฯ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Concept of Measurement in Pre-Service Teachers
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: unveiling the truth of happiness at work: Anarrative inquiry of advanced prectitioner nurses, Northen Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ไม่ถือเป็นการปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “โลกของเราและตรีโกณมิติ” เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: unveiling the truth of happiness at work: Anarrative inquiry of advanced prectitioner nurses, Northen Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษา และกลับมาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "จันทร์ฉาย"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาสื่อสำหรับการสร้างเสริมพฤติกรรมที่มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการปรองดองของเด็กปฐมวัย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กรณีศึกษาสินค้ายางพาราในเขตภาคใต้ตอนบน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "วันต๊กซัง ภูฏาน"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: บทบาทพยาบาลอนามัยโรงเรียนในการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อผ้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงตอนต้น
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: มาตรการความร่วมมือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันภัยยาเสพติด กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปริทัศหนังสือ อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Conflict Resolution through Common-Pool Resources Management: “When the Sea has its Owners” A Case of Community Fisheries, Ban Don Bay, Suratthani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าเงาะโรงเรียนนาสาร
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษผ่านสภาพจริงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: มาตรการภายในฝ่ายปกครองมีฐานะเป็น “กฎ” หรือเป็น “คำสั่งทางปกครอง” หรือไม่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Teaching and learning management Integrated with local Development project
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร บ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน อำเภอเขาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างและการเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Construction of a Virtual Classroom for problem-based Learning
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพึ่งตนเองของศิลปะการแสดงมโนรา-หนังลุง : ศักยภาพหนึ่งในการจัดการตนเองของชุมชน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: วิเคราะห์ระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาของประเทศไทย : รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: using E-learning to Improve Undergraduate students’ Use of Computers
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การเสริมสร้างพลังทุนของชุมชนสู่ความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ : กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: วิเคราะห์ศึกษาการให้สิทธิ์ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายของสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมณี สหรัฐอเมริกา สมาพันธรัฐสวิส แนวทางต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธ์วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ของชุมชนกับป่าคู อ.นาโยง จ.ตรัง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: หลักการของเบญจศีลที่มีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายอาญากรณีศึกษาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างพลังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: หลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา เปรียบเทียบพุทธวินัยบัญญัติ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาภาวะผู้นำใฝ่บริการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ทิศทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติ : กรณีศึกษาคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดชุมพร
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: อำนาจสำคัญในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษาอำนาจที่ได้รับจากรัฐธรรมนูญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ศิลปะการแสดงโนรากับการพัฒนาชุมชน บ้านเกาะประดู่ ฯ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Communication for Maintaining Ethic Identity of the Siamese-Malaysian Community In Malaysia
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาสมรรถนะเชิงการจัดการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตสุขภาพที่ 11 เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: An Analysis of Capability of Local Administrative Organization in Administration and Operation : A case Study of Makhamtia Sub-district Administrative Organization, Muang District , Suratthani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Knowledge and Understanding about Morals Ethics for Broadcasting by New Generation Broadcasters in Suratthani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษานโยบายการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดภาคใต้ตอนบน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำรา เรื่อง หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การต่อรองผ่านทางสื่อพื้นบ้านเครื่องแต่งกายของชาวไทยโซ่ง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A comparative study of forecasting Models for the Number of Malaria patients in phanom District, Surat Thani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: คุณลักษณะของการสื่อสารผ่านสื่อพื้นบ้านหนังตะลุง: กรณีศึกษาหนังเทพศิลป์ ผ่องแก้ว ตะลุง 3 ภาษามหาบัณฑิต
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: บทความของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับการรับใช้สังคม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Mosquito Repellent on the Transmission Model of Chikungunya Fever
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ สุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ภาวะผู้นำทางการเรียนการสอนที่มุ่งสัมฤทธิผลของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : องค์ประกอบและตัวชี้วัด
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Control Measures on the Transmission of Chikungunya Fever
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "ไก่"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Trasmission Model of Chikungunya Fever in the Presence of Two Species of Aedes Mosquitoes
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Control Measure on the Transmission of Leishmaniasis
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัจจัยสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของสื่อพื้นบ้าน: ศึกษากรณีหนังตะลุงเทพศิลป์ ผ่องแก้ว 3 ภาษา มหาบัณฑิต
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Education Campaign on the Transmission Model of Chickenpox
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พฤติกรรมการเปิดรับฟังและความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เอฟ.เอ็ม. 89.75 เมกะเฮิรตซ์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of fall on the Transmission of Chikungunya Fever
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การผลิตและการตลาดการเพาะเลี้ยงปลากะพงในกระชังในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: รูปแบบเชิงสาเหตุการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Hot Food Consumption Campaign on Dynamical Model of Cholera
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนามาตรฐานธุรกิจสปาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: effect of rainfall on the transmission model of conjunctivitis
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางบกในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Dynamics Model of Hand-foot-mouth Disease with Effects of Hand Washing Campaign
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การมีส่วนร่วมและความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จังหวัดกระบี่
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2015
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of control Measures on the Dynamics Model of Cholera
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: จากวิถีดั้งเดิมสู่วิถีของคนยุคใหม่ : ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในวรรณกรรมเด็กชายเล
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Education Campaign on Transmission Model of Conjunctivitis
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสมดุลของชีวิตกับคุณภาพการทำงานของพนักงานในสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: มองสังคมผ่านภาษาจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องพระยาชมพู
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Mosquito Repellant on the Dynamics Model of Malarai
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการบริษัทลิสซิ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ลักษณะคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องพระมหาชาดกคำกาพย์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Environmental Factors on the Transmission of Chikungunya Fever
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภาคใต้
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: แลลึกความรู้สึกพระอุดมปิฎกจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง สุทธิกรรมชาดกและสุภาษิตร้อยแปด
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Personal Hygiene Campaign on The Transmission Model of Hepatitis A
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสุขและแรงจูงใจในการทำงานของคนวันทำงานสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: วสันตดิลกฉันท์ : นาฏการแสดงและการเปลี่ยนแปลง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Environmental Hygiene Campaign on the Transmission of Cholera
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: จริยธรรมทางธุรกิจของธุรกิจการท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Determining Learning Activities on Social Networks According to the Concept of Flipped Classroom by Using ICT for Education
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Rainfall on the Transmission Model of the Leptospirosis
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเลี้ยงปลากะพงในกระชังพื้นที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Language Learning Strategies Used By Students at Different Proficiency Levels
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Vaccination on the Dynamics Model of the Influenza A (H1N1)
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอ่าวนาง อ่าวไร่เลย์ เกาะพีพี และเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Learning Environment for Second Language Acquisition: Through the Eyes of English Teachers in thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: effects of hand washing campaign on Dynamical Model of Hand foot mouth Disease
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อห้างสรรพสินค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Nurturing the Research Culture in an EFL Context
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Malaria Risk Area Analysis from Environmental Factors in SuratThani Province, Thailand.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ระดับการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การใช้บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องย้อนกลับ (Retelling) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Stability Analysis and on Dynamics of giving up smoking model with education campaign
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ระบบการผลิต ระบบการตลาด ต้นทุนและผลตอบแทนจาการทำประมงหอยไฟไหม้ กรณีศึกษา: ชาวประมง อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Case Study of Thai Pre-Service Teachers’ Understanding and Teaching Practric of Inquiry When Teaching Investigations
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Stability Analysis and Qualitative Bahavior on the Dynamics model of alcohol Drinking
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ระบบการผลิตและระบบการตลาดของหอยกัน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Pilot Study: Students' Perception on Piezoelectric Energy Harvesting
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Education Campaign on the Transmission Model of Cholera
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Demonstrating Energy Conversion with Piezoelectric Crystals and a Paddle Fan
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Mathematical Model for the Dynamic Transmission of Rabies with Control Measures
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ห่วงโซ่อุปทานการเลี้ยงปลากระพงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Experimental assessment of polyvinyledene fluoride coupled through standard for vibration energy
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Mathematical Model of Disease Transmission with Education Program by Media
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ห่วงโซ่อุปทานสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา หอยลาย หอยตลับ หอยขาว หอยไฟไหม้ และหอยกัน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Exploring the Science Teacher’s Ability in Research Based Learming for Thermodynamics Course
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Mathematical Model on the Transmission of Dengue Fever
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Enhancing strategic Marketing Knowledge of Local Partner : The PLS Approach
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Impact of Problem-Based Learning in Learning Force and Motionthrough Different Styles of Students’ Demonstrator
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Stability Analysis and Qualitative Analysis of Chickenpox Model with Sanitation Campaign
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Supplier Involvement in NPD and New Product Performance : The Mediating Role of Pre-Development Proficiency
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: innovative and simple demonstrators for improving cognitive skills in science through inquiry-based learning process
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Modeling on the Chikungunya Transmission with Mobility of Migrant Workers
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Influence of Ecologically Conscious Consumer Behavior on Organizational Factors and Promotion of Hotel Environmental Marketing Strategy:The Case of Samui Island Hotels
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Promoting Pre-Service Science Teachers’ Understanding and Ability to Teach Nature of Science
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Seasonal Effect on the Dynamic Mathematical Model of Measles
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Marketing Mix in Small Hotel/Resort: The Case of Samui, Thailand.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Science Teachers’ Efficacy and Attitudes toward STEM: The Coupon for Teacher Development” Pilot Project
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Stability Analysis on Smoking Model with Saturated Incidenec Rate
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The mediating role of competitive advantage on the link between hotel environmental marketing strategy and hotel performance in Samui Island hotels.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Students' perspectives and Satisfaction The Use of Twig Films to Promote Science and English Learning
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อหลอดไฟ LED ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Students’ Understanding Physics Concept of Traction Therapy
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตัวแบบการรณรงค์ให้ความรู้ต่อตัวแบบการแพร่ระบาดของโรค ฉี่หนู
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทาสนของหอยแครง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Thai Student Teachers’ Beliefs about Science Teaching and Learning
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Proposed for Assessing Hotel E-Readiness for Tourism in Southern Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรายย่อยในการพัฒนาตลาดปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The usefulness of magnets for teaching gravitational acceleration
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Applying Technology Enhanced Interaction Framework to Accessible Mobile Learning
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Use of a System Thinking Learning Force and Motion Concept in Physics for Nurse Course
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Challenges of GlobalizingM-Community Application : A Case of Extending to a Fishing Community in Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการรักษาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การส่งเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้อกับดวงจันทร์ ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับวิธีการถามคือสอน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Designing Accessible Technology Enhanced Interactions
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: งานวิจัย เรื่อง Demonstrating Energy Conversion with Piezoelectric Crystals and a Paddle Fan
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Developing and evaluating a technology enhanced interaction framework and method that can enhance the accessibility of mobile learning
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสุขในการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในอำเภอกาญจนดิษฐ์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: งานวิจัย เรื่อง Exploring the Science Teacher’s Ability in Research Based Learning for Thermodynamics Course
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Development and Evaluation a thai website accessibility checker
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: khao sam ler, Chew larn Dam
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Evaluation of Technology Enhanced Accessible Interaction Frameworkand Method for Local Thai Museums
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Subconscious mind of beauty ideal
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Extending Technology Enhanced Accessible Interaction Framework Method for Thai Visually Impaired People
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย ในการรองรับสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาเครื่องพิมพ์ภาพจากเครื่องรีดแผ่นยางพารา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Factors influencing user satisfaction of e-commerce in Thailand : The role of web design
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การสร้างจุดขายและกลยุทธ์ทางการตลาดอาหารท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ของขวัญนักค้นหาการเดินทาง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Issues in Conducting Expert Validation and Review and User Evaluation of the Technology Enhanced Interaction Framework
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "Mentalism (ทุกสิ่งเกิดขึ้นภายในจิต”
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Puppet Modeling for Real – time and Interactive Virtual Shadow Puppet Play
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านบูรณาการการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "Yellow Line"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Technology Enhanced Accessible Interaction for Visually Impaired Thai People
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "กล้วยไม้ไทย"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The investment plan to develop the tourism sector in Nakhonsrithammarat Thailand.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารรัฐบาลแห่งหนึ่ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "บัวยามเช้า"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Use of Information Technology in Health Promotion of Elderly People
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "พื้นที่แห่งความว่างเปล่า"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: User Evaluation of Technology Enhanced Interactions Framework
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการคุณค่าการรับรู้ ความไว้วางใจกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่พักประเภทรีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "มุมมองแห่งความประทับใจ"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Virtual shadow puppet play with intelligent instructional tool and interactive real-time animation
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: คุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "ไม่มีชื่อ1"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Analysis Lead and Cadmium Contents in Local Vegetbles in SuratThani, Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: บทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนักงาน ของวิสาหกิจขนาดกลาง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "ไม่มีชื่อ2"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Bata-carotene contents from Fruit peels in Thailand using UV-Visible analysis technique.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "หนทางสู่ความอ่อนหวาน"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Bioaccessibility of Heavy metals in shrimp and sea bass collected from Bandon Bay, SuratThani, Thailand.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: สื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัยที่มีต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ต้นตะแบก
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Development and Validation of an UV-Visible Method for the Determination of b-carotene in the Leafy Vegetables in Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Liquid Biofuels Development in Southeast Asian Countries: An Analysis of Market, Policies and Challenges
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ในโลกแห่งความฝัน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Hot Air Convection Drying Temperatures on Physical and Chemical Properties of Germinated Sweet Corn
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Stakeholders’ perception on challengers and opportunities for biodiesel and bioethanol policy development in Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ไม่มีชื่อ 1
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ESTIMATION OF BIOACCESSIBILITY OF HEAVY METALS IN OYSTERS USING THE PHYSIOLOGICALLY BASED EXTRACTION TEST
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Strategies to support interm of learning for Voluntary Tourism in Thailand.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ไม่มีชื่อ 2
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Microwave drying of germinated corn and its effect on phytochemical properties
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Supply and Demand of Biofuels in the fuel market of Thailland: Two stage least square and three least square approaches
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Capacity of the Tai Song Dam Ethnic Community : A Case study of lam yoong Village, Lien Sa district, Suratthani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Microwave-enhanced Solvent Extraction of Organics in Environmental Analysis
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Concepts of Social Mobility : A Case Study of Viet Kieu Families In Thai Society
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Total phenolics, total flavonoids and antioxidant activity of dried germinated sweet yellow corn and waxy purple corn.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: แนวทางในการส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานยางแท่งของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Canal Participatory Conservatiom for Tourism Encouragement of the waterfront Communities
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Volatile Constituents of Murraya Koenigii Fresh Leaves Using Headspace Solid Phase N\Microextraction-Gas Choromatography-Mass Spectrometry
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: สมการการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตัวชี้วัดของการบริหารเพื่อคุณภาพและความสุขในองค์กร
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การบริโภคหอยนางรมของบรรพชนชาวสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Study of the Image of SuratthaniRajabhat University
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ตำนานหรือนิทานพื้นบ้านกับกระบวนการขัดเกลาเยาวชนภาคใต้
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ปริมาณตะกั่วในน้าดื่มจากเครื่องทาน้าเย็นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ถอยไปข้างหน้า ONWARD … การต่อสู้เพื่อพลิกฟื้นจิตวิญญาณแห่งสตาร์บัคส์ การถอยกลับสู่ตัวตนเพื่อชัยชนะที่แท้จริง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: บทบาทของนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนรู้
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พืชมีสีกับการเป็นอินดืเคเตอร์ธรรมชาติ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: หนังสือ เรื่อง การตลาดแบบองค์รวม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The SketchesWomen are not allow inside
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.1
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Factors Affecting the Learning Responsibility of First Year Students at Suratthani Rajabhat University
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Adaptation of Beliefs and Religion of The Thailand Buddhist Cross-Cultural Marriages in The Context of Southern Society
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.11
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “ท้องทุ่ง” No.1
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: BALL is not a Place in Thailand butPerhaps it Should Be
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.12
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “ท้องทุ่ง” No.2
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Biochemical composition and the rule of Acetabularia major Martens at Ban-Don coastal, South Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.13
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พุทธจริยศาสตร์กับการตั้งครรภ์แทน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Biodiversity and Abundance of Benthic Fauna Along Ban-don Coastal, Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.14
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: พุทธจริยศาสตร์กับสเต็มเซลล์
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Everyone I never
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.16
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การตรวจสอบชนิดและการใช้ประโยชน์จากแมลงในพื้นที่เกษตรกร
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Exploring the Key Determinants of Successful ICT Innovation Adoption: A Case Study of a Fishing Community in Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.17
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การเลี้ยงชันโรงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Guiddelines and Capability for tourism of julaphorn 8 in Lumphun Bannasan Suratthani Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.18
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความหลากหลายของสายพันธุ์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาในรอบปีและคุณค่าอาหารของมันหอมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: How Corrective Feedback and Graphic Organizers Reflect Students’ Writing Competency
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.19
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Ag2O Doping on some Physical Properties Y145 Superconductor
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: I Miss You
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.2
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of fluorine on some properties of Y235 Superconductor
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Me & Mom
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.20
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Silver Addition on the New Y3Ba8Cu11Ox Superconductors
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Mixed Activities to Enhance Students’ English Learning Ability
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.22
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Effect of Ti-doped on Y134 Superconductor
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Skill and Knowledge Needed in a Graduate Workforce for Passenger Service Agents: Airline Industry and University Perspective
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.23
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Electrical Properties And Crystal Structure Of Y123, Y358 And Y257/Y211 Composite Bulk Superconductors
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: sleep with 2014
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.24
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Fabrication of the New Y257 Bulk Superconductor by Melt Process
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Speech acth in Anti-Smoking Advertisements
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.25
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: investigate Effect of Ag2O Adding on Y134 Superconductor
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Sustainable Tourism Development Planning in Klong-Blab village, Surat Thani Province Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.26
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Investigate Oxygen Content in YBa2Cu3Cu3O7-8
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Agriculturists’ Participation for Networking of Rubber Central Market in Suratthani Province
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.27
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Investigate the Properties of Y211 Doping Effect in the New Superconducting Y7Ba11Cu18Oy Compound
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Effect of Awareness Programs by Media on the Transmission Model of Pneumonia
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.28
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Measurement of Indoor Radon Concentration in The Chaiya and the Chana districts, SuratThani Province, Thailand
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Problems and affects on Local Fisherman in Songkhla to careers in today’s society.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.4
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Microstructure and Superconducting Properties of Fluorine-doped YBa2Cu3O7-?, Y3Ba5Cu8O18-? And Y3Ba8Cu11O23.5-? Bulk Superconductors
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Quality and Efficiency of Water Transportation’s Service Provider in the Province of SuratThani
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.5
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Preparation and Characterization of new Y257 superconductors
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The Relationship between Corporate Social Responsibility and Firm Performance from the hotel Industry of KhoSamui Island, Thailand.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.6
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Radon concentration measurements in secondary schools. SuratThani Province, Southern Thailand.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The use of Negatively Associated words in Advertising
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: - ชื่อภาพ Body No.7
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Some Properties of Y3-8-11/Y211 Composite Superconductors
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: You & Me
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย:  เกาะแรด
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Structural and Superconducting Properties of Y3Ba5Cu8O18
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: กระบวนการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน กรณีศึกษาตำบลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย:  เงา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Synthesized and charaterization of YBa2Cu3Oy, Y3Ba5Cu8Oy, and Y7Ba11Cu18Oy superconductors by planetary high-energy ball-milling
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย:  ตึกเกษตร
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ของ Y2BaCuO5
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลาในเงื่อนไขสังคมปัจจุบัน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย:  ท้องทุ่ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กแรงสูงสำหรับกังหันลมขนาดเล็ก
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสำนักงาน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย:  พ่อหลวง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: กระบวนทรรศน์หลังนวยุคในปรัชญาศิลปะของท่านพุทธทาสภิกขุ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิจักษ์และวิธาน
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน โดยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพที่แตกต่างกัน สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความเป็นวิทยาศาสตร์ของทฤษฏีศิลปะและความงามในมุมมองพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม : กรณีศึกษาทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การสร้างและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของกังหันลมผลิตกำลังไฟฟ้าแนวแกนนอนความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "ญาณ"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: A Comparative Thought on the “在+Location” Structure in Thai and Chinese
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ "ทุ่งนา"
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The error analysis of Thai students’ Chinese Classifiers usage.《泰国学生使用汉语名量词偏误分析》
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ชั้น เรื่องเคมีอินทรีย์ สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “body no.23”
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: The political role of Thai overseas Chinese newspapers during the period of China’s Xinhai Revolution.
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ตามหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “เกาะแตน” No.1
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: Thecomparative study of noun classifier types in Chinese and Thai.《汉语与泰语名量词类型对比研究》
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์สมุนไพรดอยสถิตย ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “ความงามของท้องทุ่ง”
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การเปรียบเทียบการเรียงลำดับวลีส่วนขยายคำนามในภาษาจีนและภาษาไทย
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษาแนวคิดการออกแบบสื่อการละเล่นพื้นบ้าน ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสื่อ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “ฌาน – ญาณ” No.1
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลสยามเพื่อการปฏิวัติซินโฮ่ ค.ศ. 1991 และผลกระทบที่มีต่อสังคมสยาม
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การศึกษามูลค่าเศรษฐกิจกระบวนการเลี้ยงนกกรงหัวจุกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “ดอกไม้ให้คุณ”
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: กิจกรรมทางการเมืองชาวจีนโพ้นทะเลในไทยช่วงจีนยุคปฏิวัติ ค.ศ. 1911
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “ทิวทัศน์” No.1
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวจีนโพ้นทะเลสยามในช่วงเหตุการณ์การปฏิวัติซินไฮ่
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชน ในเขตอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “นะจังหัง” No.2
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: อักษรจีน : กระบวนการสื่อสารและผสานความหมายผ่านอักษรเลียนธรรมชาติ
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความเชื่อเกี่ยวกับแม่น่านางเรือและแนวทางการดำรงอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ จังหวัดสงขลา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ชื่อภาพ “สืบสานตำนานพระเวท”
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: สืบโยดสาวย่านงานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ : พลังความคิดและภูมิปัญญา
วันที่: 1 ม.ค. 2513
โครงการวิจัย: ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการทางด้านจัดเลี้ยงและสัมมนาของโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 1 ม.ค. 2513