ข่าวทุนวิจัยทั้งหมด


รายละเอียดข่าวทุนวิจัยทั้งหมด
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562[ วันที่ 7 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561[ วันที่ 16 ธ.ค. 2561 ]
ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563[ วันที่ 2 ม.ค. 2562 ]
การกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ งบประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท[ วันที่ 12 ม.ค. 2562 ]
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเด็นเรื่อง สัก และพยูง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒[ วันที่ 10 ก.พ. 2562 ]
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562[ วันที่ 26 ก.พ. 2562 ]
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเด็นเรื่อง สัก และพยูง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ[ วันที่ 3 มี.ค. 2562 ]
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2563[ วันที่ 17 ธ.ค. 2562 ]