โครงการวิจัย: Challenges In the prevention of HIV Among This Homosexual Males in The era of diversity and freedom of culture

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 พ.ย. 2559

วันที่ขอเบิก: 11 ม.ค. 2560

จำนวนเงิน: 20000

คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: Australian Nursing & Midwifery Journal November 2016 Volume 24 , No 5

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513