โครงการวิจัย: The Experience of Bangkok Chaay Rak Chaay (Gay Men) Accessing Health Services: An Ethnograraphic Study Relevant to HIV Prevention in Thailand

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 18 ก.ค. 2559

วันที่ขอเบิก: 3 ส.ค. 2559

จำนวนเงิน: 30000

คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: 4th Annual Worldwide Nursing conference (WNC 2016) 18 - 19 July 2016

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513