โครงการวิจัย: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ดูผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในจังหวัดตรัง

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 เม.ย. 2560

วันที่ขอเบิก: 31 พ.ค. 2560

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 1

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ (เมษายน 2017)

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513