โครงการวิจัย: Development of Computer Assisted Instruction Program on Physical Examination of the Neonatal by Using English Language for Nursing students

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 22 ก.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 20 ก.ค. 2558

จำนวนเงิน: 40000

คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The ICM Asia Pacific Regional Conference 2015 (ICM APRC2015) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513