โครงการวิจัย: ผลของโปรแกรมกำกับตนเองโดยการออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืดต่อระดับน้ำตาลในเลือดและความต้องการอินซูลินในสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิดเอทู

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 เม.ย. 2559

วันที่ขอเบิก: 2 พ.ย. 2559

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 1

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2016

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513