โครงการวิจัย: พฤติกรรมการเตรียมอาหารปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 17 พ.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.2

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513