โครงการวิจัย: การพัฒนาสื่อสำหรับการสร้างเสริมพฤติกรรมที่มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการปรองดองของเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.ค. 2557

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.2

ปี พ.ศ.: 2557

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2014 จังหวัดตรัง

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513