โครงการวิจัย: บทบาทพยาบาลอนามัยโรงเรียนในการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อผ้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงตอนต้น

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 2

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513