โครงการวิจัย: An Analysis of Capability of Local Administrative Organization in Administration and Operation : A case Study of Makhamtia Sub-district Administrative Organization, Muang District , Suratthani Province

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 9 ธ.ค. 2559

วันที่ขอเบิก: 20 ธ.ค. 2559

จำนวนเงิน: 30000

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: International Conference on Education "Innovation and Education : Meeting Point for Development" วันที่ 9-11 ธันวาคม 2016 ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513