โครงการวิจัย: Effect of control Measures on the Dynamics Model of Cholera

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 16 มิ.ย. 2558

วันที่ขอเบิก: 5 พ.ย. 2558

จำนวนเงิน: 30000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: Australian Journal of Basic and applies Sciences ปีที่ 9 ฉบับที่ 20 page 625-631 16 june 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513