โครงการวิจัย: Effect of Personal Hygiene Campaign on The Transmission Model of Hepatitis A

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 23 เม.ย. 2558

วันที่ขอเบิก: 24 มิ.ย. 2558

จำนวนเงิน: 30000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: Australian Journal of Basic and Applied Sciences ปีที่ 9 ฉบับที่ 13 Pages: 67-73 23 April 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513