โครงการวิจัย: Stability Analysis and Qualitative Bahavior on the Dynamics model of alcohol Drinking

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 22 พ.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 5 พ.ย. 2558

จำนวนเงิน: 30000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 9(11) May 2015, Pages: 973-980 22 May 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513