โครงการวิจัย: The Development of Communicative English Lessons for WebQuest-based instruction through social networking

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 25 ก.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 2 ก.ย. 2558

จำนวนเงิน: 20000

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 197, 25 July 2015, Pages 126–134 7th World Conference on Educational Sciences

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513