โครงการวิจัย: Ethical Characteristics of Student Teachers at Faculty of Education, Suratthani Rajabhat University

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา/บริหารการศึกษา

ประเภทบทความ: บทความวิชาการ

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 2

วันที่ตีพิมพ์: 22 พ.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 20 มิ.ย. 2560

จำนวนเงิน: 20437

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: International Journal of Art and Sciences (IJAS) International Conference for Engineering and Technology USA 22-26 พ.ค. 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513