โครงการวิจัย: Development and Evaluation a thai website accessibility checker

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 พ.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 16 ส.ค. 2560

จำนวนเงิน: 20000

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสาร Springer เล่มที่ 29 ฉบับที่ CCIS 713 หน้า 3-10

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513