โครงการวิจัย: Extending Technology Enhanced Accessible Interaction Framework Method for Thai Visually Impaired People

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 11 ก.ค. 2559

วันที่ขอเบิก: 5 ส.ค. 2559

จำนวนเงิน: 66977.78

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: Springer International Publishing Switzerland 2016 ฉบับที่ 9759

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513