โครงการวิจัย: Technology Enhanced Accessible Interaction for Visually Impaired Thai People

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 9 ก.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 16 ส.ค. 2560

จำนวนเงิน: 70000

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสาร Springer เล่มที่ 8ฉบับที่ LNCS 10278 หน้า 224-241 HCI International 2017 ณ Vancouver Convention Centre เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา วันที่ 9-14 กรกฎาคม 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513