โครงการวิจัย: Total phenolics, total flavonoids and antioxidant activity of dried germinated sweet yellow corn and waxy purple corn.

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาเคมี

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 12 ส.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 9 ส.ค. 2558

จำนวนเงิน: 39981.57

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: 8th Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2015) ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2015 ณ ประเทศมาเลเซีย

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513