โครงการวิจัย: รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียน อสม. : กรณีโรงเรียน อสม.บ้านสี่แยกสวนป่า

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา/บริหารการศึกษา

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 พ.ค. 2559

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 1

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน) พ.ศ.2016

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513