โครงการวิจัย: ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากการสังเคราห์งานวิจัยกับรูปแบบคุณลักษณะของคนไทยที่สังเคราะห์ขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: กลุ่มวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ม.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 2 ส.ค. 2560

จำนวนเงิน: 7500

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 2

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 11-20

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513