โครงการวิจัย: พระเจ้าแผ่นดิน

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาจิตรกรรม

ประเภทบทความ: งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 4

วันที่ตีพิมพ์: 13 ก.ย. 2559

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: งานสร้างสรรค์ระดับสถาบัน

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: นิทรรศกาลศิลปกรรม 2016 วันที่ 13-15 กันยายน 2016 ณ ศูนย์ศิลป์โรงเรียนบ้างหาดงาม

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513