โครงการวิจัย: AR-KA-YAN? (Praying kor to hor in thai language)

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 2 ก.พ. 2560

วันที่ขอเบิก: 2 ก.พ. 2560

จำนวนเงิน: 20000

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: International journal of Management and Applied Science Volum 3,Issue 2 Feb 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513