โครงการวิจัย: A Preliminary Study on Pollen Morphology of Apocyanceae in Thailand

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาชีววิทยา

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 6 พ.ย. 2558

วันที่ขอเบิก: 3 พ.ย. 2558

จำนวนเงิน: 80000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The Internationnal Journal of Art & Science (IJAS) International Conference for Technology and Science ณ University of London Union, กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513