โครงการวิจัย: Professional development curriculum for enhancing instructional competency to promote learners’ literacy, numeracy, and reasoning abilities in chomchonwatbaanleuk School

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 6 พ.ย. 2558

วันที่ขอเบิก: 4 พ.ย. 2558

จำนวนเงิน: 39179.76

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The 3rd Asia-Pacific Social Science Conference ณ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513