โครงการวิจัย: การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอและยอดจากการเพาะเลี้ยงใบโดตเต็มที่ของแววมยุรา

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาชีววิทยา

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 4 เม.ย. 2559

วันที่ขอเบิก: 18 ต.ค. 2559

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 1

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 2016

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513