โครงการวิจัย: ผลของสูตรอาหารและน้ำตาลต่อการชักนำโปรโตคอร์มกล้วยม้ายไม้เอื้องเงินหลวง (Dendrobium formossum Roxh.Ex Lindl.)

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาชีววิทยา

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 9 พ.ย. 2559

วันที่ขอเบิก: 8 มี.ค. 2560

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 1

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ1 พฤศจิกายน 2562

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513