โครงการวิจัย: Same or different...between Learning Group of Thai language compared with foreign language

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 4 ธ.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 2 ธ.ค. 2558

จำนวนเงิน: 80000

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The 3rd Annual Conference on Social Studies, Communication and Education ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513