โครงการวิจัย: ชื่อภาพถ่าย เหนือหัว

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาดนตรีสากล

ประเภทบทความ: งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 4

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.พ. 2556

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: งานสร้างสรรค์ระดับสถาบัน

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2556

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์ครั้งที่ 1นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี14-16 ก.พ.2013

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513