โครงการวิจัย: บทประพันธ์เพลงชื่อ "The Metal Sheet Went off for Clarinet, Viola, Cello and Percussion"

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาดนตรีสากล

ประเภทบทความ: งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 4

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.ค. 2556

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: งานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2556

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Chula 3rd International New Music Conference and Festival, Bangkok 2013 ณ ห้องแสดงดนตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประชุมวิชาการนานาชาติ 16-18 ก.ค.2013

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513