โครงการวิจัย: เสียงแห่งความขัดแย้งที่สะท้อนผ่านดนตรี เมทัลไทย : กรณีศึกษาบทเพลงศรัทธาหรือสัตว์ทาของวง Dezember

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาดนตรีสากล

ประเภทบทความ: บทความวิชาการ

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 2

วันที่ตีพิมพ์: 1 ม.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 6 ก.ย. 2560

จำนวนเงิน: 7500

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 2

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513