โครงการวิจัย: ความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการแช่ฮอร์โมน 17 อัลฟา-แมทธิลเทสโตสเตอโรนเพื่อแปลงเพศปลาหางนกยูง ให้เป็นเพศผู้

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 มิ.ย. 2558

วันที่ขอเบิก: 7 ก.ค. 2558

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 1

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสาร วิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513