โครงการวิจัย: ผลของอัตราการเติมอาหารต่อการเจริญเติบโตของ Thermocyclops sp. ที่เลี้ยงแบบกางต่อเนื่อง

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 27 มี.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: 0

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.2

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบูรพา 27-28 มีนาคม 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513