โครงการวิจัย: Computation of String Repetition

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ม.ค. 2513

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ BIOKDD-DEXA'16 : 7tH International Worksshop on Bialogical Knowledge and Data Mining (BIOKDD-DEXA'16) Held in parallel with 27th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA'16) ณ ประเทศโปรตุเกต ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2016

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513