โครงการวิจัย: กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ซึ่งได้รับการ

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 มิ.ย. 2557

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 1

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2557

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ค.-มิ.ย. 2014

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513