โครงการวิจัย: แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ต.ค. 2556

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 2

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2556

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารทางการศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2TCI กลุ่ม 1 ต.ค. 2013- ม.ค. 2014

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513