โครงการวิจัย: Change of the Way of Life towards ASEAN Economic Community, A Case Study of Ban Klongro, Surat Thani Province, Thailand

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 3 ส.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 5 ต.ค. 2558

จำนวนเงิน: 30000

คณะ: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: European Journal of Social Sciences Volume 48 No 3August, 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513