โครงการวิจัย: Food Security Management of Consumers in Surat Thani Province, Thailand

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 19 ก.ย. 2558

วันที่ขอเบิก: 16 ก.ย. 2558

จำนวนเงิน: 0

คณะ: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The Humboldt Universität zu Berlin, Germany ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513