โครงการวิจัย: การวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยภูมิปัญญาจิตวิจัย

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ม.ค. 2557

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.2

ปี พ.ศ.: 2557

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 HERP Congress2 วันที่ 22-24 มกราคม 2014 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513