โครงการวิจัย: Tourists’ needs towards Environmentally-friendly Management of Hotel Business in Surat Thani Province.

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 27 เม.ย. 2559

วันที่ขอเบิก: 13 เม.ย. 2559

จำนวนเงิน: 50000

คณะ: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The 23rd International Academic Conference, Venice ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513