โครงการวิจัย: วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างและการเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชานิติศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิชาการ

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 2

วันที่ตีพิมพ์: 7 ธ.ค. 2557

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะนิติศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: วารสารวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2557

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค. 2014

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513