โครงการวิจัย: วิเคราะห์ระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาของประเทศไทย : รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชานิติศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิชาการ

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 2

วันที่ตีพิมพ์: 1 มี.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 9 ก.ย. 2558

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะนิติศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: วารสารวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 63 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2015 จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 3

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513