โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภาคใต้

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 30 ม.ค. 2559

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.2

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มกราคม 2016 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513