โครงการวิจัย: การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อหลอดไฟ LED ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 25 มี.ค. 2559

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.2

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 มีนาคม 2016 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513